พระมาลาในพระบาทสมเด็จ-
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

Hat
Collection

Hat Collection

A white sun helmet

A white sun helmet

พระมาลา (กะโล่สีขาว)