พระมาลาในพระบาทสมเด็จ-
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

Hat
Collection

Hat Collection

Royal Navy Hat

Royal Navy Hat

พระมาลาทรงหม้อตาลจอมพลเรือไทย