พระบรมฉายาลักษณ์สองพระองค์

Royal
Portrait

Royal
Portrait

Portrait
at New York
Studio

Portrait
at New York
Studio

พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี
พระบรมราชินี