พระบรมฉายาลักษณ์สองพระองค์

Royal
Portrait

Royal
Portrait

Portrait
at New York
Studio

Portrait
at New York
Studio

พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีฯ
ผินพระพักตร์ขวา ในกรอบสี่เหลี่ยม (ภาพเล็ก)