พระฉายาลักษณ์
พระบรมวงศานุวงศ์

The Royal
Portraits

The Royal Portraits

The Portrait of Marshal-Admiral Paribatra Sukhumbandhu, Prince of Nakhon Sawan

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอฯ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต