พระฉายาลักษณ์
พระบรมวงศานุวงศ์

The Royal
Portraits

The Royal Portraits

The Portrait of Marshal-Admiral Paribatra Sukhumbandhu, Prince of Nakhon Sawan

พระฉายาลักษณ์สมเด็จเจ้าฟ้า
กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ผินพระพักตร์ด้านซ้าย (ภาพเล็ก)