พระฉายาลักษณ์
พระบรมวงศานุวงศ์

The Royal
Portraits

The Royal Portraits

The Portrait of Queen Savang Vadhana

พระฉายาลักษณ์สมเด็จ
พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ประทับนั่ง