2546

นิทรรศการมุมสวยรัตนโกสินทร์

5 กันยายน – 31 ตุลาคม 2546

"ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น 1 อาคารอนุรักษ์ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว "

นิทรรศการภาพเขียน เป็นการนำผลงานของนักเรียนนอกหลักสูตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่แสดงให้เห็นถึงทิวทัศน์บริเวณถนนราชดำเนิน อาคารบ้านเรือน สถาปัตยกรรมบนเกาะรัตนโกสินทร์ รวมทั้งอาคารพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมาจัดแสดง เพื่อเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มเป้าหมายที่สนใจงานด้านศิลปะให้เข้ามาสู่พิพิธภัณฑ์

Gallery

2546