2561

ประชาธิปกราชากับกีฬาพระราชนิยม

25 กันยายน 2561 – 15 กุมภาพันธ์ 2562

ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น 1 อาคารอนุรักษ์ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

“กีฬาเป็นสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสนพระทัยเป็นอย่างมาก และยังทรงมีพระปรีชาสามารถในการเล่นกีฬาหลายชนิด เช่น สควอช คริกเก็ต เทนนิส กอล์ฟ และอื่น ๆ โดยได้รับการปลูกฝังจากการศึกษาที่วิทยาลัยอีตัน ประเทศอังกฤษ และเนื่องด้วยพระองค์ทรงมีพระพลานามัยไม่ค่อยแข็งแรงตั้งแต่พระเยาว์การออกกำลังกายจึงเป็นกิจกรรมที่สำคัญ ถึงแม้ว่าพระองค์ทรงมีพระราชกิจมากมายแต่ยังทรงจัดสรรเวลาสำหรับการเล่นกีฬาอยู่เสมอ นอกจากนี้ยังทรงใช้กีฬาเป็นสื่อกลางในการเชื่อมสัมพันธ์กับผู้อื่น อาทิ การใช้กีฬาในการพบปะปฏิสันถารและสร้างสัมพันธ์ไมตรีกับชาวต่างชาติ ทั้งยังทรงสอนให้เด็ก ๆ ในพระราชอุปการะเล่นกีฬาเพื่อให้เกิดการพัฒนาร่างกายและจิตใจที่เป็นนักกีฬา พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 ทรงสนับสนุนกิจการสมาคมกีฬาต่าง ๆ ทรงอุปถัมภ์สมาคมกีฬาต่าง ๆ เช่น สมาคมลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมกอล์ฟสตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และสมาคมกอล์ฟผู้อาวุโสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
นิทรรศการนำเสนอเรื่องราวและจัดแสดงโบราณวัตถุที่มีอยู่ในพิพิธภัณฑ์ฯ และได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และมูลนิธิประชาธิปก รำไพพรรณี ในการให้ความอนุเคราะห์วัตถุจัดแสดงเกี่ยวกับกีฬาของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 เพื่อเผยแพร่ความรู้ และจุดประกายความสนใจงานอดิเรกและการเล่นกีฬา”

Gallery

2561