2564

นิทรรศการ “เล่าเรื่องอาคารกับวันวานรอบพิพิธภัณฑ์”

8 พฤศจิกายน 2564 – 31 มีนาคม 2565

ออนไลน์ ณ เว็บไซต์พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

“พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ด้านพระปกเกล้าศึกษา และเผยแพร่โดยการจัดแสดงนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 อาคาพิพิธภัณฑ์ฯ สูงสามชั้นสถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสิคแห่งนี้เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาปนิกผู้ออกเป็นชาวสวิสคือ นายชาลส์ เบอเกอแลง โดยกรมพระคลังข้างที่สำหรับให้บริษัทยอนแซมสันแอนด์ซันจำกัดเข้ามาเช่าเพื่อเปิดกิจการเป็นห้างสรรพสินค้า เมื่อปี 2455 ต่อมาห้างของคนไทยชื่อห้างสุธาดิลก โดยหลวงไมตรีวานิช (เฉลิม ยอดมณี) ได้ขอทำสัญญาช่าต่อแทนในปี 2469 จนปี 2478 กรมโยธาธิการได้ขอเช่าอาคารเพื่อใช้เป็นที่ทำการของรัฐแทน ด้วยความสวยงามของสถาปัตยกรรมและคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของอาคาร ในปี 2538 กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน จนถึงปี 2541 จึงได้อนุรักษ์ซ่อมแซมตัวอาคารเพื่อส่งต่อให้สถาบันพระปกเกล้า สำหรับจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมถึงสถานที่ตั้งอาคารยังอยู่บนพื้นที่และถนนเส้นสำคัญทางประวัติศาสตร์ เช่นถนนราชดำเนินซึ่งสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งอาคารสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกภายในพระนคร เมื่อความเจริญกระจายตัวจากวังหลวงสู่พื้นที่รอบข้างที่เป็นที่อยู่อาศัยของประชาชน ทำให้เกิดการขยายตัวของชุมชน มีการประกอบอาชีพที่หลากหลายขึ้น การตั้งรกรากของชาวต่างชาติ ทับซ้อนกับวิถีชีวิตเดิมของชนชั้นผู้นำตั้งแต่ในอดีต ส่งอิทธิพลต่อการทำให้เกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ และทำให้วิถีชีวิตของผู้คนเปลี่ยนไปตามกาลเวลา

นิทรรศการนำเสนอแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อ ได้แก่ 1. “เล่าเรื่องอาคาร จากห้างฝรั่งสู่พิพิธภัณฑ์” นำเสนอเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ทางสถาปัตยกรรม และสภาพสังคมเศรษฐกิจที่สะท้อนอยู่ผ่านทางกิจการที่เกิดขึ้นในอาคาร 2. “วันวานรอบพิพิธภัณฑ์” นำเสนอเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สังคม วิถีชีวิตของผู้คน และเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นบนพื้นที่รอบอาคารพิพิธภัณฑ์ฯ ภายในรัศมีหนึ่งกิโลเมตร โดยจัดนิทรรศการในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้สอดคล้องกับสถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ และเข้าถึงได้อย่างสะดวก “

Gallery

2564