2548

นิทรรศการเบิกฟ้ามณฑลภูเก็ต

18 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2548

ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น 1 อาคารอนุรักษ์ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

เพื่อนำเสนอให้เห็นถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในการเสด็จเลียบมณฑลภูเก็ตปี 2471 จึงจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจในคราวเสด็จเลียบมณฑลภูเก็ต ซึ่งประกอบด้วยหัวเมืองภาคใต้ชายฝั่งทะเลตะวันตก 6 เมือง ได้แก่ ภูเก็ต พังงา กระบี่ ตะกั่วป่า พังงา และระนอง (ระหว่างวันที่ 24 มกราคม – 11 กุมภาพันธ์ 2471) โดยนำเสนอผ่านภาพเหตุการณ์ในคราวเสด็จฯ ที่สื่อให้เห็นถึงความสนพระราชหฤทัยอย่างแท้จริงในกิจการต่าง ๆ ทุกด้านของหัวเมืองดังกล่าว เพื่อชักชวนให้ผู้สนใจได้พิจารณาบริบทแห่งอดีต โดยการตามรอยเสด็จฯไปดูการทำเหมืองแร่ดีบุก และธรรมชาติที่หลากหลายทั้งน้ำตก ถ้ำ บ่อน้ำร้อน ภูเขา เกาะแก่งและทะเล ตลอดจนการรวมอยู่ของผู้คน ทั้งพื้นถิ่น จีน อินเดีย และฝรั่ง ซึ่งพึ่งพระบรมโพธิสมภารอยู่กับความหลากหลายและการผสมผสานกันของวัฒนธรรม ประเพณีและสถาปัตยกรรม โดยชมผ่านภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ และจิตรกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ นิทรรศการเบิกฟ้า สื่อความหมาย 2 มุมมอง คือ เปิดโลกทัศน์ให้ผู้เข้าชมงานได้ทราบเรื่องราวต่าง ๆ ของมณฑลภูเก็ตในอดีต และสื่อให้เห็นความอิ่มเอมใจของราษฎรที่อาศัยอยู่ทางหัวเมืองภาคใต้ที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอย่างใกล้ชิด

Gallery

2548