2550

นิทรรศการเฉลิมพระยศเจ้านายฝ่ายใน

24 กุมภาพันธ์ – 30 พฤษภาคม 2550

ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น 1 อาคารอนุรักษ์ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

“มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 และเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2550 และเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับราชประเพณีการเฉลิมพระยศเจ้านายฝ่ายใน ได้แก่ สมเด็จพระอัยยิกาเจ้า สมเด็จพระบรมราชชนนี สมเด็จพระบรมราชินี สมเด็จพระพี่นางเธอ สมเด็จพระน้องนางเธอ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ ตลอดจนเจ้านายฝ่ายในที่ทรงได้รับการเฉลิมพระยศเพราะความชอบในราชการส่วนพระองค์
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จฯมาทรงเปิดนิทรรศการ “เฉลิมพระยศเจ้านายฝายใน” วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 10.00 น. และทอดพระเนตรนิทรรศการถาวรชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 อย่างสนพระทัยจนถึงเวลา 12.00 น.
และได้จัดแสดงเคลื่อนที่ไปยังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุพรรณบุรี ในเดือนกรกฎาคม 2550 และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในเดือนสิงหาคม 2550″

Gallery

2550