2559

นิทรรศการเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ

30 พฤษภาคม 2559 - ... ธันวาคม 2559

ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น 1 อาคารอนุรักษ์ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

“ตลอดระยะเวลา 9 ปี ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายนพุทธศักราช 2468 ถึงวันที่ 2 มีนาคมพุทธศักราช 2477 มีประมุขของนานาอารยประเทศได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจ าประเทศ ผ่านเอกอัครราชทูตแด่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสต่าง ๆ ตั้งแต่การเสด็จสืบราชสมบัติในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก การเจริญสัมพันธไมตรี ทางการทูต และการร่วมฉลองพระนคร 150 ปี แม้กระทั่งการเสด็จพระราชด าเนินเยือนประเทศต่าง ๆ ในทวีปยุโรประหว่างพุทธศักราช 2476 – 2477 ก่อนที่จะทรงมี พระราชหัตถเลขาทรงสละราชสมบัติ ในท้ายที่สุดนั้นเป็นการยืนยันได้อย่างชัดเจนว่าพระมหากษัตริย์แห่งสยามพระองค์สุดท้ายในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์และพระองค์แรกในระ บอบ ประชาธิปไตย ทรงได้รับการยกย่องและถวายพระเกียรติสูงสุดทั้งในพระราชสถานะพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นศูนย์รวมอ านาจสูงสุดในการปก ครองประเทศหรือพระ ราชสถานะพระมหากษัตริย์ที่ทรงอยู่ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้ าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้า เล็งเห็นถึงประโยชน์ในการเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวผ่านเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศส่วนพระองค์ จึงได้จัดแสดงเครื่องราชภัณฑ์ดังกล่าว โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก หม่อมราชวงศ์ในราชสกุลสวัสดิวัตน์เป็นผู้ให้ยืมโบราณวัตถุเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศอันเป็ นพระราชมรดกในสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 แก่พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ดังมีรายนามต่อไปนี้
1. ม.ร.ว.ภัทราตรีทศ สวัสดิวัตน์
2. ม.ร.ว.สุวนันท์วัลยะเสวี
3. ม.ร.ว.ร าพิอาภา เกษมศรี
4. ม.ร.ว.วุฒิสวสัดิ์ สวสัดวิตัน์
5. ม.ร.ว.สุดานนท์ สินธวานนท์
6. ม.ร.ว.เดือนเด่น กิติยากร
7. ม.ร.ว.ปรียาภา เดนท์ สวัสดิวัตน์
8. ศ. ดร. ม.ร.ว.ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์”

Gallery

2559