2560

นิทรรศการเครื่องต้นวังหลวงสู่ครัวนอกวัง

19 กรกฎาคม – 30 พฤศจิกายน 2560

ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น 1 อาคารอนุรักษ์ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

“อาหาร เป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตแล้วและยังเชื่อมโยงถึงสุนทรียะและวัฒนธรรมการกิน เครื่องต้น หรือ อาหารชาววัง เคยถูกนำเสนอว่าเป็นอาหารที่พิสดารหรูหราของเจ้านาย แต่แท้จริงแล้วอาหารชาววังเป็นเพียงอาหารไทยธรรมดาที่ทำเป็นพิเศษจนงามรูปงามรส โดยมีอาหารจีน อาหารฝรั่ง แทรกไปในบ้างเมนู ซึ่งในช่วงตลอดช่วงพระชนม์ชีพพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2436 – 2484) วัฒนธรรมอาหารชาววังได้รับอิทธิพลจากทั้งอาหารตะวันตก และอาหารตะวันออก เห็นได้จากเมนูที่ใช้ในวโรกาสจัดเลี้ยงมักเป็นอาหารฝรั่งเนื่องจากเป็นโอกาสพิเศษ ส่วนพระกระยาหารส่วนพระองค์มักเป็นอาหารไทยที่เรียบง่ายแต่แฝงความประณีต นอกจากนี้ยังพบธรรมเนียมการตั้งโต๊ะ จัดสถานที่ และมารยาทบนโต๊ะอาหารในวังอันแสดงถึงความศิวิไลเทียบเท่าอารยประเทศ
ห้องพระเครื่องต้นในพระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา พระอัครชายาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระตำหนักอันเลื่องชื่อเรื่องอาหาร เจ้านายและขุนนางจึงนิยมนำบุตรหลานมาอบรมวิชาเรื่อยมาจนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่อมาเมื่อเจ้านายหลายพระองค์ขยับขยายออกไปประทับนอกพระบรมมหาราชวังโดยนำสูตรอาหารติดตัวมาด้วย อาหารชาววังจึงแพร่ขยายกลายเป็นศิลปะชั้นสูงที่สามัญชนเข้าถึงได้ง่ายขึ้น
นิทรรศการนำเสนอเรื่องราวและจัดแสดงโบราณวัตถุ ได้แก่ เมนูพระกายาหาร ชุดเครื่องเสวย เช่น จาน ชาม ช้อน ส้อม มีด แก้ว เป็นต้น และแบบร่างแผ่นป้ายหรีดพระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา
สามารถชมนิทรรศการได้ที่ https://www.kpi-vmuseum.com/vm/rotate/y_24_1_2561/”

Gallery

2560