2546

นิทรรศการอิทธิพลดนตรีฝรั่ง
ต่อการเกิดเพลงไทยสากลในสมัยรัชกาลที่ 7

30 พฤษภาคม - 30 สิงหาคม 2546

ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น 1 อาคารอนุรักษ์ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

“นำเสนอและเผยแพร่พระราชนิยมด้านดนตรีของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมทั้งวิวัฒนาการและอิทธิพลของวัฒนธรรมดนตรีตะวันตกที่มีต่อสังคมไทย แบ่งเป็นโซนกำเนิดพัฒนาการดนตรีไทยแนวสากล เพลงละคร เพลงหนัง
สังคมไทยรับเอาวิทยาการเทคโนโลยีจากประเทศตะวันตก เพื่อพัฒนา ปรับปรุง และอำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิต แต่ขณะเดียวกันรูปแบบรูปแบบความคิด และความเป็นอยู่ย่อมเข้ามาพร้อมกันด้วย ผลสะท้อนเห็นถึงการรับและปรับใช้วัฒนธรรมที่เกิดจากภายนอกจนเกิดเป็นลักษณะเฉพาะของไทย”

Gallery

2546