2559

นิทรรศการอยู่ไกลกังวล ชนม์ชื่นฉ่ำ

14 ธันวาคม 2559 – 31 พฤษภาคม 2560

ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น 1 อาคารอนุรักษ์ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

“สวนไกลกังวล ตามที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวออกพระนามเรียก วังไกลกังวล ตามที่เรียกขานกันในปัจจุบัน พระองค์โปรดเกล้าฯ ให้จัดสร้างขึ้นด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อพระราชทานเป็นสมบัติของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี โดยมีหม่อมเจ้าอิทธิเทพสรร กฤดากร เป็นผู้อำนวยการศิลปากรสถานในขณะนั้นเป็นสถาปนิกผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างโดยมี ลักษณะสถาปัตยกรรมเป็นแบบสเปน ดัดแปลงให้เหมาะสมกับภูมิอากาศร้อนชื้นของไทย เป็น “บ้าน” ที่ภูมิฐาน มากกว่าดูเป็นพระราชวังใหญ่โต และมีพระราชพิธีคฤหมงคลขึ้นพระตำหนักเปี่ยมสุข เมื่อวันที่ 10 – 12 เมษายน 2472 วังไกลกังวล พระราชฐานแห่งนี้นอกจากเป็นสถานที่แปรพระราชฐานแล้ว ยังทรงใช้ปฎิบัติพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ในการว่าราชการแผ่นดิน ร่วมถึงเกิดเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ขึ้นมากมาย ล่วงมาจนถึงกาลในรัชสมัยในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วังไกลกังวลแห่งนี้ก็ยังคงใช้สำหรับแปรพระราชฐานในวโรกาสต่าง ๆ อาทิคราวประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส กับ หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร และโปรดเกล้าฯ ให้อาลักษณ์อ่านประกาศสถาปนา หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ พระอัครมเหสี เป็นสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2493 ณ วังสระปทุม ในวันรุ่งขึ้นทั้งสองพระองค์ทรงเสด็จแปรพระราชฐานโดยรถไฟพระที่นั่งไปประทับ ณ วังไกลกังวล เป็นเวลา 5 วัน นอกจากการแปรพระราชฐานแล้ว พระองค์ ยังทรงใช้ปฎิบัติพระราชกรณียกิจ ริเริ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อพัฒนาชนบทในพื้นที่ชายทะเลทิศตะวันตก อีกหลายโครงการด้วยกัน
จึงนำเสนอเรื่องราวผ่านการจัดนิทรรศการ และจัดแสดงโบราณวัตถุที่สำคัญและทรงคุณค่า อันได้แก่ อัลบั้มภาพส่วนพระองค์วังไกลกังวล ของที่ระลึกพระราชพิธีคฤหมงคลขึ้น กล่องไม้ปิดทองแกะสลักลายเมฆ ถาดที่ระลึกแกะสลักสัญลักษณ์วังไกลกังวล

Gallery

2559