2548

นิทรรศการราชนารี 5 แผ่นดิน

19 ธันวาคม 2547 -31 มีนาคม 2548

ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น 1 อาคารอนุรักษ์ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

“นิทรรศการเนื่องในโอกาส 100 ปีวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 นำเสนอพระราชจริยวัตรอันนุ่นนวลแต่แฝงไว้ด้วยพระราชหฤทัยแน่วแน่ที่จะทรงทำในสิ่งที่ถูกที่ควร เป็นที่ประจักษ์ในทุกช่วงของพระชนม์ชีพ 80 ปี 5 แผ่นดิน โดยแสดงผ่านทางพระฉายาลักษณ์ถึงพระอิริยาบทอันสง่างาม ให้ภาพเล่าเรื่องเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการที่ทรงรักษาพระเกียรติแห่งราชนารีในพระบรมราชวงศ์ในทุกสถานอันผันแปรไปในพระชนม์ชีพ 5 แผ่นดิน

Gallery

2548