2546

นิทรรศการภาพวาดเยาวชนเรื่อง
“5 ปีของการปฏิรูปการเมืองตามรัฐฉบับใหม่”

10 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2546

ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น 1 อาคารอนุรักษ์ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

เป็นการนำภาพวาดเยาวชนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดในงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 5 (KPI V) เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการด้านการเมืองการปกครองของไทยโดยผ่านภาพวาดของเยาวชน

Gallery

2546