2549

นิทรรศการของเก่าเล่าเรื่อง
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

25 กุมภาพันธ์ - 31 พฤษภาคม 2549

ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น 1 อาคารอนุรักษ์ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

วัตถุประสงค์ในการจัดแสดงเนื่องในวาระครบ 80 ปีแห่งวันบรมราชาภิเษกในรัชกาลที่ 7 เนื้อหานิทรรศการ ประกอบด้วยศิลปวัตถุและภาพถ่ายอันเกี่ยวเนื่องกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ ได้แก่ จัดแสดงศิลปวัตถุและภาพถ่ายอันเป็นสัญลักษณ์แห่งพระนาม พระบรมนามาภิไธย พระปรมาภิไธย และมีการจัดแสดงศิลปวัตถุและภาพถ่ายในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระราชพิธีฉลองพระนครครบ 150 ปี งานพระราชพิธีเฉลิมพรรษาครบ 3 รอบ พิธีตรียัมปวาย งานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ รวมทั้งเหรียญรัตนาภรณ์ ตาลปัตรรัตนาภรณ์ เครื่องหมายประจำการ เข็มตราศักดิเดชน์ และเข็มข้าหลวงเดิม โดยใช้ศิลปวัตถุจัดแสดงเล่าเรื่องความเป็นมาประกอบกับเนื้อหาในบอร์ดนิทรรศการได้อย่างน่าสนใจ

Gallery

2549