King Prajadhipok Museum

20 ปี พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเหล้าเจ้าอยู่หัว

ที่มา...พิพิธภัณฑ์

เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี วันพระราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2536ประธานรัฐสภามีคำสั่งแต่งตั้งกรรมการศึกษาความ เป็นไปได้ในการจัดตั้งสถาบันพัฒนาประชาธิปไตยพระ ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่อมาจึงได้มีรายงานผลการศึกษาโครงการ จัดตั้งสถาบันพระปกเกล้า และได้รับพระบรมราชานุญาตขอ พระราชทานเชิญพระนามพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่ หัวมาเป็นชื่อสถาบันว่า “สถาบันพระปกเกล้า” ลงวันที่ 20ธันวาคม 2537 ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับกรม สังกัดอยู่ในสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ต่อมาจึงมีพระราช บัญญัติสถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2541

2541